Nokia 3361 - 3 Enter a name and press OK.

background image

Enter a name and press OK.

4

Enter a number and press OK.

5