Nokia 3361 - 3 Enter the e-mail address, then press OK.

background image